Obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

 

Tyto Všeobecné dodavatelské obchodní podmínky se vztahují na objednávky, dodávky a reklamace veškerého zboží a služeb dodávaných společností REX spol. s r.o. (dodavatel) všem odběratelům fyzickým i právnickým osobám (kupující). Odchýlit se od těchto Všeobecných podmínek je možné samostatným písemným ujednáním – smlouvou. Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran. Ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky ust. par. 409 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění. Kupní smlouva – smlouva o dodání zboží a služeb může být, písemně, telefonicky, faxem a elektronickou cestou. Za uzavřenou smlouvu se považuje každý z těchto případů, případně jejich kombinace. Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za kupní smlouvu vzájemně odsouhlasené VOP ve spojení s potvrzenou objednávkou, fakturou či dodacím listem. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje i telefonická a elektronická objednávka kupujícího potvrzené dodavatelem. V případě elektronicky uzavřeného obchodu, zejména prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na internetu jsou VOP dodavatele k prostudování a k souhlasnému potvrzení umístěny na internetových stránkách http://www.rex-reklama.cz. Dodavatel zasílá VOP spolu s potvrzenou objednávkou kupujícímu. Kupující má právo vznést nejpozději před expedicí výhrady k VOP a spolu s dodavatelem upravit smluvní ujednání. Kupující převzetím zboží či služeb od zástupce dodavatele plně souhlasí s VOP společnosti REX spol. s r.o., které mu byly poskytnuty k nahlédnutí při potvrzení objednávky od dodavatele a na internetových stránkách http://www.rex-reklama.cz, pokud nebylo stanoveno jinak. Do doby úplného zaplacení objednaného a dodaného zboží a služeb jsou tyto ve výlučném vlastnictví dodavatele REX spol. s r.o.. Tato výhrada vlastnictví je nedílnou součástí všech uzavřených smluv všemi shora uvedenými formami.

 

2 Povinnosti kupujícího

 

2.1

Uhradit cenu dle odstavce 6 těchto VOP a dále cenu veškerých dohodnutých služeb poskytovaných od dodavatele, které mají přímou souvislost s plněním VOP.

2.2

Veškeré informace, které získal kupující při plnění VOP, se zavazuje řádně zabezpečit proti zneužití a dále se zavazuje neposkytovat třetím osobám informace, které by mohly obchodní soutěží poškodit dodavatele.

2.3

V případě dalšího prodeje nelze vůči třetím osobám vystupovat jménem dodavatele, či bez jeho výslovného souhlasu se jeho jménem zaštiťovat.

 

3 Způsob plnění a povinnosti smluvních stran

 

3.1

Dodavatel se zavazuje dodat řádně objednané zboží / služby kupujícímu a kupující je povinen toto zboží / služby převzít.

3.2

Dodávka je splněna, jestliže zástupce dodavatele odevzdá zboží pověřenému zástupci kupujícího v místě plnění, jež je uvedeno na objednávce zboží.

3.3

Při dodávce zboží jsou zástupci kupujícího povinni provést fyzické převzetí zboží, odsouhlasit dodaný typ, množství a kvalitu dodávky. Převzetí bude potvrzeno na dodacím listu, faktuře nebo protokolu o převzetí zboží od prodávajícího. Na případné pozdější reklamace týkající se typu, množství a zjevných vad nebude dodavatel brát zřetel a tyto reklamace budou zamítnuty jako neoprávněné.

3.4

Potvrzeným dodacím listem, fakturou nebo převzetím zboží od dopravce uznává odběratel svůj peněžitý závazek vůči dodavateli co do výše i důvodu ve smyslu § 323 zákona č.513/1991Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění. Do doby úplného zaplacení objednaného a dodaného zboží a služeb jsou tyto ve výlučném vlastnictví dodavatele. Neprovedení úhrady v čase a výši ujednané naplňuje povinnost vydat nezaplacené zboží a uhradit sjednanou smluvní pokutu.

3.5

V případě hotovostní dodávky zboží je zástupce dodavatele oprávněn od zástupce kupujícího převzít hotovost za zboží. Pro tento případ bude zástupcem dodavatele vystaven doklad o provedené úhradě.

3.6

Místem plnění se rozumí místo, kde kupující převezme od dodavatele zboží.

 

4 Nebezpečí škody na zboží

 

4.1

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele převzetím zboží objednatelem popř. jeho zástupcem nebo v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží oznámením o místě uložení zboží. Od tohoto okamžiku je objednatel povinen zabezpečit dodané zboží proti poškození nebo odcizení.

 

5 Vrácení zboží

 

5.1

Dodavatel si vyhrazuje právo nepřevzít k vrácení zboží objednané a zakoupené kupujícím. V případě kladného rozhodnutí dodavatele k vrácení zboží, je dodavatel oprávněn stanovit odkupní cenu zboží odvozenou z aktuální ceny zboží a zároveň do ceny i započíst storno poplatek ve výši 10 – 30% z aktuální ceny zboží. Cena za dopravu vráceného zboží jde na vrub kupujícího. Dodavatel vrací finanční plnění na základě vystaveného dobropisu výhradně na bankovní účet kupujícího nebo dobropis použije k zápočtu s pohledávkou vůči kupujícímu. Nelze vracet zboží, které bylo individuelně vyrobeno nebo upraveno na základě požadavků objednatele a. Jedná se především o zakázkově vyrobené typy, nebo dodávky s grafikou, specielním osvětlením a pod.

 

6 Cena

 

6.2

Cena zboží je uvedena u každého produktu na internetových stránkách http://www.rex-reklama.cz včetně případných množstevních slev.

6.2

Kupující zasláním objednávky v písemné formě, e-mailem nebo přes e-shop http://www.rex-reklama.cz plně souhlasí a je si vědom aktuální ceny zboží, která je stanovena u příslušného produktu na internetových stránkách http://www.rex-reklama.cz včetně množstevních slev. Kupujícímu bude do 24 hodin zasláno e-mailem nebo v písemné formě potvrzení objednávky včetně cen.

6.3

Smluvní strany se mohou domluvit na smluvních cenách určitých jednotlivých obchodních případů. V takovém případě bude kupujícímu před objednávkou vypracována cenová nabídka v písemné formě nebo zaslána e-mailem. Kupující poté objednávkou zaslanou v písemné formě nebo e-mailem stvrzuje, že s individuální cenovou kalkulací – nabídkou souhlasí.

 

7 Platební podmínky

 

7.1

Právo na zaplacení kupní ceny vzniká dodavateli převzetím zboží nebo služeb kupujícím.

7.2

Dodavatel vystaví kupujícímu na dodávané zboží či služby fakturu – daňový doklad se splatností 14 dní, pokud neměli dohodnuto jinak.

7.3

Dnem splatnosti se rozumí den připsání vyúčtované částky na účet dodavatele nebo provedením přímé hotovostní platby v pokladně dodavatele.¨

7.4

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má dodavatel právo realizovat další prodej pouze za hotové nebo na proforma fakturu – platbu předem.

7.5

Kupující podpisem převzetí zboží potvrzuje, že v době přebírání zboží a to i na fakturu se splatností, má finanční prostředky na zaplacení dodaného zboží / služeb. V případě, že není schopen zaručit úhradu zboží, zboží neobjednává a neodebírá.

7.6

Kupující se zavazuje, že své pohledávky, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou z jeho obchodních vztahů s dodavatelem, nebude postupovat dále třetím subjektům, tj. jeho pohledávky vůči dodavateli jsou nepostupitelné ve smyslu § 525 odst. 2 občanského zákoníku.

7.7

Pro případ porušení platebních podmínek je dodavatel oprávněn neuhrazené zboží od kupujícího odebrat,tzn. že kupující umožní zástupcům dodavatele přístup ke zboží dodanému dodavatelem. Kupující výslovně prohlašuje, že s touto možností souhlasí. Cena takto odebraného zboží pro účely zápočtu se stanoví tak, že mu bude dodavatelem vystaven dobropis. K této ceně bude poskytnuta sleva ve výši 50%, tzn. Kupující uhradí dodavateli za odebrané zboží tzv. storno poplatek ve výši 50% z ceny odebraného zboží. Pokud odebrané zboží dodavatelem od kupujícího nebude odpovídat kvalitě, ve které bylo zboží kupujícím od dodavatele převzato, má dodavatel nárok vyúčtovat kupujícímu storno poplatek až do výše 100% z ceny odebraného zboží. Kupující zároveň uhradí dodavateli veškeré vedlejší náklady spojené se zajištěním zboží či pohledávky samotným dodavatelem či třetí osobou.

 

8 Sankce

 

8.1

Kupující bere na vědomí, že nedílnou podmínkou poskytnutí jakýchkoliv slev je provádění včasných úhrad jednotlivých faktur. Pro případ prodlení s platbami faktur má dodavatel nárok na vrácení poskytnutých slev u dodávek, u kterých je kupující v prodlení.

8.1

Dodavatel je oprávněn kupujícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

9 Záruční lhůty a reklamace

 

9.1

Záruční lhůta výrobků je uvedena na záručních listech přiložených k výrobkům, v případě jejího neuvedení platí zákonná záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí výrobků.

9.2

Reklamovatelná je dodávka, jejíž kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek

9.3

Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou s uvedením data dodání zboží, číslem příslušné faktury, druhem zboží, štítkem z obalu zboží, reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků s předmětnou vadou a dále s uvedením požadavku kupujícího.

9.4

Poškození (mechanické, chemické, neodborná montáž, špatné uskladnění, apod.), nejsou závadou.

9.5

Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží nejpozději však do 7 dní, tyto vady musí být zapsány v dodacím listu a potvrzeny přepravcem.

9.6

Skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za podmínek stanovených v příslušných normách jednotlivých druhů zboží.

9.7

V případě uplynutí výše uvedených lhůt zaniká odpovědnost prodávajícího za škody.

9.8

Neshodnou-li se smluvní strany na vadách dodávky, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je pro obě strany závazný.

9.9

Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy.

9.10

Kupující je i přes případné uplatnění reklamace na dodávku zboží povinen zaplatit kupní cenu v plné výši, v daném termínu a nespojovat uplatnění reklamace na dodávku zboží se zaplacením kupní ceny.

 

10 Kvalita

 

10.1

Zboží je dodáváno v kvalitě odpovídající příslušným platným normám.

 

11 Povinnost mlčenlivosti

 

11.1

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při své činnosti pro objednatele, a které mají charakter hospodářského, bankovního nebo obchodního tajemství a o skutečnostech, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, obchodních zájmů nebo dobrého jména objednatele.

 

12 Další ujednání

 

12.1

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

13 Řešení sporů

 

13.1

Kupující souhlasí, že veškeré spory vyplývající z těchto VOP (dále jen “spory”) budou řešit smírnou cestou – dohodou a vždy v písemné formě nebo e-mailem.

13.2

Není-li vyřešení sporu smírnou cestou dle ustanovení čl. 13.1. možné, tak všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu (jedním) třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Místem rozhodčího řízení bude město Praha.